Arbeid for uføre

Arbeid for uføre er både et mål i seg selv for å oppnå bedre livskvalitet for den enkelte, og et virkemiddel for å komme ut i arbeid. Vår viktigste oppgave er å bistå mennesker som er i ferd med å bli, eller er uføretrygdet.


For å kunne tilby tilrettelagt arbeid og relevant arbeidstrening har vi egne avdelinger for produksjon og tjenesteyting. Disse arbeidsmarkedstiltakene skal bidra til å utvikle den enkeltes ressurser og mulighet for å øke livskvaliteten og deltakelsen i samfunnet. Dette gjøres i all hovedsak ved å få uføretrygdede ut i arbeid igjen.

ReisaVekst er en del av det aktive samfunnet. Vi bidrar til å løse ulike arbeidsoppgaver som kunder og samarbeidspartnere har behov for å få utført, og bidrar til verdiskapningen.


Arbeid som uføre kan utføre hos oss og som bidrar til verdiskapningen i Nordreisa og Troms er vaskeri, jobbfrukt og Reisabrukt. I tillegg er vedproduksjon, posthenting og vedlikehold arbeid som uføre kan utføre.

Kontakt ReisaVekst AS for mer informasjon om arbeid for uføre.

Varig tilrettelagt arbeid og Arbeidsforberedende trening

Virkemidlene for å få mennesker fra uføretrygd til jobb består av tiltakene Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA), og arbeidsforberedende trening (AFT). Kriteriet for å få plass på tiltaket (VTA) er at personen mottar uføretrygd fra NAV. Har personen behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging, kan man være aktuell som arbeidstaker ved bedriften. Tiltaket (AFT) bidrar med å utvikle personens ressurser gjennom tilrettelagt arbeid. (Kvalifisering oppnås gjennom) Arbeidet består av produksjon av varer og tjenester. I henhold til arbeidsmiljøloven er personen arbeidstaker, og det ligger en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet. (Kun VTA som har arbeidskontrakt da de på AFT er på tiltak gjennom NAV)

Varig Tilrettelagt Arbeid er et tiltak som ikke er tidsbegrenset. Det betyr at du kan få jobbe ved bedriften frem til pensjonsalder.
Arbeidsforberedende trening (AFT) er et kvalifiseringsprogram som kan benyttes av personer i yrkesaktiv alder som har nedsatt arbeids- og inntektsevne. AFT er en tilrettelagt arbeidspraksis som tilpasses deg gjennom å finne arbeidsoppgaver som passer. Målet er å finne ut av hva som skal til for å finne ut hvordan du kommet ut i ordinært arbeid.


Etter å ha deltatt på dette tiltaket har du skaffet deg praktisk erfaring fra flere arbeidsområder.

Kontakt ReisaVekst as for mer informasjon om arbeid for uføre.